Общи условия

                                                                                                              ОБЩИ УСЛОВИЯ

за предоставяне на застрахователно посреднически услуги от разстояние и за използване на интернет платформа www.desiauto.bg

       I.ПРЕДМЕТ

1.Настоящият документ съдържа Общи условия за ползване на www.desiauto.bg, които уреждат правилата за използването на сайта. С натискане на бутона Прочетох и съм съгласен с Общите условия на Деси Ауто ООД, Политиката за поверителност и Политика относно бисквитките, Потребителят се съгласява, че изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

      II.ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

2.1. Деси Ауто е търговското име на „Деси Ауто“ ООД, ЕИК 125576752, което осъществява дейност като застрахователен брокер. Дружеството се ръководи от управителя Никола Станчев и е регистрирано със седалище гр. Търговище, ул. Шипка 4, тел: 0899864201, e-mail: office@desiauto.bg.

2.2. „Деси Ауто“ ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, и притежава лиценз за застрахователен брокер 429-3Б/02.07.2014 г.

2.3. Деси Ауто е запазена търговска марка на „Деси Ауто“ ООД и е нейна собственост.

      III. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Застрахователен брокер Деси Ауто, Търговец и/или Продавач означава дружеството „Деси Ауто“ ООД.

3.2. Потребител и/или Клиент означава физическо лице на или над 18 г., ползвател на Сайта, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия www.desiauto.bg и което притежава качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3.3. Сайт и/или Платформа означава домейнът www.desiauto.bg и неговите поддомейни.

3.4. Акаунт означава елемент от сайта, състоящ се от имейл, парола, име и телефон, с който всеки клиент се идентифицира, който позволява само на този клиент да прави Поръчка и който съдържа информация, включително лични данни относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (поръчки, предстоящи плащания, изтичащи полици и др.)

3.5. Поръчка означава електронен документ, чрез който Клиентът заявява на Деси Ауто, през Платформата, намерението си за купуване на застрахователни продукти от Платформата.

3.6. Застрахователен договор означава сключения от разстояние договор между Търговеца и Купувача за покупко-продажба на застрахователни продукти през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.7. Плащане – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.

3.8. Съдържание – цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет; съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други комуникационни средства; информацията, свързана със застрахователните продукти и услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време; данни относно Продавача.

3.9. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти и услуги към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно продуктите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.10. Полица означава договор за застраховка.

3.11. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

       IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Деси Ауто обвързват всички Клиенти/Потребители на Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Деси Ауто  си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно от публикуването им на Сайта и Платформата и са задължителни за всички Клиенти.

4.4. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Деси Ауто  не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях или за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или ползване.

4.5. Деси Ауто си запазва правото да публикува рекламни карета /банери/ от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта е недействителна или неприложима към конкретен договор, независимо от причината за това, от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

        V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Чрез Платформата Деси Ауто предлага на пълнолетни физически лица с местоживеене Р. България или на юридически лица с регистрация и адрес на управление Р. България сключването на договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние, съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Недействителен е договор, сключен от лица извън изброените в предходното изречение.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата, като прави заявка по електронен път или по телефона – която съответно се регистрира от самия него или от служител на Деси Ауто от негово име.

5.3. За получаване на ценова оферта през Платформата Потребителят трябва да отговори коректно и пълно на всички поставени въпроси. За изпращане на заявката Потребителят въвежда или предоставя по друг одобрен от Застрахователния брокер начин всички необходими данни. Посочените отговори и въведените данни имат декларативен характер по отношение на тяхната достоверност.

5.4. С цел изпълнение на заявката Деси Ауто си запазва правото да поиска допълнителна информация и документи от Клиента в това число, но не само копие на лични документи, възлагателен договор по образец, копие от свидетелството за регистрация на автомобила и др.

5.5. Ако в рамките на 48 часа клиентът не получи потвърждение на заявката, същата се счита за отказана или неполучена.

5.6. Деси Ауто си запазва правото да откаже сключването на полица на Клиент, в случаите когато са въведени некоректни или недостатъчни данни, както и в случаите, когато това би застрашило репутацията на Търговеца и/или българското законодателство.

5.7. С изпращането на заявка за поръчка за застрахователен продукт и/или услуга Клиентът потвърждава достоверността на въведените от него данни.

5.8. Услугите, предоставяни от Деси Ауто се осъществяват по инициатива, но и след изрично искане от страна на потребителя. По силата на договора за застраховка и осъщественото упълномощаване потребителят дължи плащане на цената на застраховката, която представлява сбор от дължимата по полицата премия и евентуални допълнителни такси за покриване на разходи за обслужване на застраховката. Изрично условие за влизането в сила на застрахователния договор е заплащането на застрахователната премия или на първа вноска в случай на разсрочено плащане.

       VI.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Цената на застраховката зависи от обекта на застраховката, неговия рисков профил, застрахователната история на Клиента, периодичността на плащане и др.

6.2. Деси Ауто декларира, че полага всички усилия за поддържане на точна и вярна информация за тарифите и условията на застрахователните компании. В случай, че е налице неточност, Деси Ауто ще уведоми Потребителя преди издаване на застрахователния договор, като на това основание последният има право да откаже сключване на застрахователния договор без да дължи всякакви неустойки и такси във връзка с отказа си.

6.3. Поръчаните чрез този уебсайт застраховки се заплащат по един от следните начини:

 • в брой на куриера, който Ви доставя полицата или от чиито офис я получавате.
 • с банков превод.

6.4. При разсрочено плащане на застрахователната премия Деси Ауто не носи отговорност, в случай че дължимата застрахователна премия не е заплатена в срок от Клиента и в резултат на това застрахователят е предприел действия по прекратяване на договора или по изменение на неговите условия.

6.5. В случай, че Потребителят не може да бъде намерен от куриера на посочения от него адрес или не се яви в офис на куриерската фирма за получаването на пратката, Деси Ауто се освобождава от задължението си да достави пратката и не носи отговорност за възможни негативни последици за Клиента, произтичащи от това. Застрахователният брокер не носи отговорност и в случай на забавяне на доставката по вина на куриерската фирма.

      VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

7.1. Застрахователният договор, сключен през сайта, може да бъде прекратен в един от следните случаи:

7.1.1 По взаимно съгласие от страна на Търговеца и Клиента, изразено в писмен вид;

7.1.2. С изтичане на срока, упоменат в полицата;

7.1.3. Съгласно Общите условия на съответната застраховка;

7.1.4. Едностранно от застрахователя – при неплащане на поредна вноска от страна на Клиента в уговорения в застрахователния договор срок;

7.1.5. Всеки потребител – физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, може да упражни правото си на отказ от сключване на договор в 14-дневен срок от подаването на електронна поръчка през Платформата на основание чл. 12, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, с изключение на случаите по чл. 12, ал. 3, т. 2.

За целта е нужно да изпратите писмено уведомление до „Деси Ауто“ ООД на адрес гр. Търговище, ул. Опълченска 16. Уведомлението трябва да съдържа номера на поръчката, както и всички документи, които сте получили при доставката (застрахователна полица, стикер, сертификати и др.).

Ако е възможно, Деси Ауто анулира издадената полица без Клиентът да дължи каквито и да било такси или разноски. Ако полицата, която сте поръчали, е издадена и влязла в сила преди получаване на уведомлението за отказ, то Вие сте длъжен да се обърнете към застрахователната компания за анулиране на застрахователната полица. В този случай застрахователното дружество има право да удържи дължимата застрахователна премия за срока, в който е действала полицата.

В случай на отказ от договора с Деси Ауто Клиентът е длъжен да възстанови на Търговеца пълния размер на куриерската услуга по доставката на полицата и съпътстващите я документи.

      VIII. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Деси Ауто

8.2. Деси Ауто има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

       IX.ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Информацията съгласно чл.13 от Общия Регламент относно защита на данните за начина, по който Деси Ауто събира, съхранява и обработва личните данни на ползвателите на застрахователни услуги – физически лица се намира в Политика за поверителност.

9.2. Деси Ауто събира лични данни само, в случай че същите са доброволно предоставени от потребителите на Платформата за целите на сключване на застраховка. Личните данни могат да бъдат използвани от Деси Ауто и за директен маркетинг чрез изпращането на допълнителна информация за услуги, отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица, за което потребителят предоставя изричното си съгласие.

9.3. Всички лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на уебсайта, ще бъдат използвани само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

        X.ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

10.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

10.2. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаване на специалните предложения, брошури и известия: Чрез използването на специалния линк, намиращ се във всяко специално предложение; Чрез използването на специална част в акаунта си; Чрез обаждане на контактите на Продавача; Писмено на имейл.

10.3. С приемане на настоящите условия клиентът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса, които са необходими за изпълнение на сключения договор.

10.4. След покупката на Стока или Услуга, Деси Ауто може да изпраща на Клиента търговски съобщения относно предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използвани заедно с купената Стока или Услуга.

       XI.ОТГОВОРНОСТ

11.1. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Търговеца.

       XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

12.1.  Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

         XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13.1. Клиентът и Търговецът в платформата www.desiauto.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

13.2. Всяка предоговорна или друга информация, както и настоящите Общи условия се предоставят на български език.

13.2. Клиентът и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

 

 

                                                                                        ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

Тези правила описват как Деси Ауто използва бисквитки и подобни на тях файлове и технологии в сайта.

Какво са Бисквитките?

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на даден сайт. Бисквитките не могат да бъдат използвани за разпространението на вируси, както и посредством тях не може да бъде осъществен достъп до вашия твърд диск.

По какъв начин използваме бисквитките?

Бисквитките ни позволяват да поддържаме сайта лесен за употреба и да го подобряваме, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Ние не използваме бисквитки за други цели, освен за посочените в това съобщение.

Искаме да сте запознати, че използваме бисквитки на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) от GDPR.

Бисквитки, които използваме:

 • Сесийни бисквитки (които изтичат след приключване на сесията ви и затваряне на браузъра);
 • Постоянни (които се съхраняват на компютъра ви или мобилното устройство за определен период от време – от два месеца до няколко години);
 • За ефективност – тези бисквитки събират информация как се използва сайта и ни помагат да го организираме по-добре, както и да предоставяме по-качествено съдържание;
 • Функционални – улесняват работата ви със сайта и са от съществено значение за доброто функциониране на платформата. Например, бисквитката remember me запомня статуса ви на логнат потребител;
 • Рекламни – ние използваме рекламни бисквитки, управлявани от трети страни, за да промотираме своите продукти в други платформи (например бисквитки на Facebook и Google Analytics).

Как мога да управлявам бисквитките?

Ако не сте съгласни с нашата политика за бисквитки, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.
Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

Можете да прегледате наличните опции за управление на бисквитки в своя браузър. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на бисквитките, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options.

За допълнителни въпроси, свържете се с нас на: info@desiauto.bg

 

 

                                                                                          ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни на нашите клиенти е от особено значение за нас. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство: Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). С настоящия документ Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на Деси Ауто.

Събиране и използване на лични данни

Когато се обръщате към нас, за да Ви осигурим застрахователно посредничество, пишете ни чрез формуляра на нашия уебсайт, регистрирате се в нашата платформа или ни пращате имейл, Вие ни предоставяте определена информация за себе си. Съгласно законодателството, тази информация представлява лични данни, а ние се явяваме техен администратор.

Личните данни, които изискваме от вас, са определени в законовите нормативни актове и в договорите ни със застрахователните дружества, чиито продукти предлагаме. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на:

– обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal, ePay),

– нашите партньори-доставчици, посредством които ви доставяме поръчаните полици;

– застрахователните дружества, които сте избрали с наша помощ;

-Регулаторни, държавни, съдебни органи;

-Нашите професионални консултанти и одитори.

Колко време съхраняваме данни

При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството ( ЗСч ) 10-годишен срок.

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, право на коригирането им, на изтриване (т.нар. право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, възразяване срещу обработката, получаване на личните данни, които съхраняваме и право на възражение, в случай, че са нарушени правата Ви.

За да упражните правата си можете да ни пишете на електронна поща info@desiauto.bg; или да ни изпратите запитването си по пощата или да ни го донесете на следния адрес: гр. Търговище, ул. Шипка 4, ап. 2. Ако смятате, че начина, по който обработваме Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни, можете да се обърнете към компетентния административен орган –  Комисията за защита на лични данни .

 

 

                                                                                                                  ИНФОРМАЦИЯ

                                за потребителя на застрахователни услуги на основание чл. 325 от Кодекса за застраховането

„ДЕСИ АУТО“ ООД е застрахователен брокер, който при осъществяване на дейността си като застрахователен посредник е изградил доверие с клиенти физически и юридически лица и лоялни партньорски отношения на българския пазар. Водени от стремежа дейността ни да бъде коректна и прозрачна и в изпълнение на нормативните ни задължения /чл. 325 от Кодекса за застраховане/, с настоящото предоставяме на Вас – нашите клиенти – ползватели на застрахователни услуги, следната информация, която е важна за Вас и е от значение за настоящите ни и бъдещи отношения:

 1. Като застрахователен брокер, дружеството осъществява дейността си под фирменото наименование „ДЕСИ АУТО“ ООД, ЕИК: 125576752, със седалище и адрес на управление в гр. Търговище, ул. Шипка 4, ап. 2.
 2. Застрахователен брокер „ДЕСИ АУТО“ ООД е вписан в публичния регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор, за което му е издадено Удостоверение № 429-ЗБ/02.07.2014 г. Вписването и актуалната регистрация на брокера може да бъде проверена на интернет страницата на Комисия за финансов надзор www.fsc.bg , раздел „Регистри и справки”, секция „Електронен регистър и картотека”, регистър „Застрахователни брокери”.
 3. „ДЕСИ АУТО“ ООД дава съветите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на потребителя на застрахователната услуга.
 4. „ДЕСИ АУТО“ ООД определя изискванията и потребностите на клиентите и съветите си относно потребителя на застрахователни услуги, съгласно конкретна застраховка само въз основа на писмено предоставена от клиента информация за определяне на застрахователния му интерес.
 5. „ДЕСИ АУТО“ ООД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател.
 6. Застраховател, или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на „ДЕСИ АУТО“ ООД.
 7. Жалби от ползватели на застрахователни услуги и други заинтересовани лица срещу „ДЕСИ АУТО“ ООД могат да се подават писмено, в деловодството на брокера или по поща до адреса, посочен по – горе в т. 1, както и на електронен адрес office@desiauto.bg. След разглеждане на жалбата, а при необходимост след представяне на допълнителни документи и информация от Ваша страна, „ДЕСИ АУТО“ ООД ще Ви отговори писмено в едномесечeн срок от постъпване на Вашата жалба. Разбира се, в интерес и на двете страни – брокер и клиент е, спорът да бъде разрешен извънсъдебно, за което ние от „ДЕСИ АУТО“ ООД ще положим необходимите усилия.
 8. Като ползвател на застрахователни услуги или заинтересовано лице, Вие може да подадете жалба срещу застрахователен брокер „ДЕСИ АУТО“ ООД пред Комисията за финансов надзор на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща” № 16 или на електронен адрес на КФН: delovodstvo@fsc.bg, както и пред Комисия за защита на потребителите чрез попълване на електронен формуляр на интернет страницата на КЗП www.kzp.bg или лично в регионалните центрове на КЗП в страната.
 9. „ДЕСИ АУТО“ ООД при осъществяване на застрахователното посредничество представлява ползвателя на застрахователни услуги на основание договор за възлагане.
 10. „ДЕСИ АУТО“ ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не предоставя съветите си съгласно чл. 325а, ал. 5 от Кодекса за застраховане и може да извършва застрахователно посредничество за всички застрахователи, които имат право да извършват дейност на територията на Република България, включително при право на установяване и свобода на предоставяне на услуги.
 11. За осъщественото застрахователно посредничество, в резултат на което е сключен договор за застраховка „ДЕСИ АУТО“ ООД получава възнаграждение, което съгласно чл. 301, ал. 3 от Кодекса за застраховане е включено в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.