Имущество

Защо да поръчаш от нас?

На пазара има десетки застрахователни продукти, които предоставят защита на имуществото. Всеки от тях има своите специфики, предимства и недостатъци. В зависимост от твоите индивидуални потребности, ние ще те консултираме кое е

 • Пакетни предложения („малко“ имущество или още наречено „срещу първи риск“) – при тях има фиксирани различни комбинации от суми и покрити рискове, от които клиентът (собственик, наемател или ползвател) има свободата сам да избира най-подходящия вариант за себе си. Преимуществото е, че не се изисква опис на движимото и недвижимото имущество и цените са по-ниски от тези на стандартната полица. Трябва да се има предвид обаче, че при пакетните предложения отговорността на застрахователя е до определен лимит, който в зависимост от стойността на избрания пакет може да не отговаря на действителната стойност на имота. Тоест, ако възникне пожар и унищожи жилището, има възможност изплатеното обезщетение да не може да покрие стойността му;
 • Стандартно („голямо“) имущество – тази застраховка е насочена към физически и юридически лица, като разликата тук е, че имотът се застрахова на неговата действителна стойност. Обект на застраховане може да е движимо и недвижимо имущество, като клиентът има право да направи свободна комбинация от рискове в зависимост от индивидуалните си потребности, а също така да включи допълнителни покрития, които често пакетните предложения изключват;
 • Застраховка в полза на банка – в случаите, когато взимаш ипотечен кредит от банка, едно от изискванията им е имотът да бъде застрахован. За разлика от стандартното имущество тук банката кредитор се посочва като ползващо лице по договора, което означава, че при настъпване на евентуално погиване на имота, банката е тази, която има право да ползва обезщетението с приоритет за покриване на непогасената част от кредита. Банките имат изискване по две основни точки: застрахователна сума и покрити рискове. По отношение на застрахователната сума, тя може да е равна на пазарната оценка на имота или на размера на ипотечния кредит. Рисковете, които банките посочват като задължителни, са тези, които могат да доведат до цялостно погиване на имуществото, а именно пожар и природни бедствия (наводнение, земетресение).

ВАЖНО: Не забравяй, че този, който плаща полицата си ти и в тази връзка не си длъжен да се съгласяваш с предложението на банката. Можеш сам да избереш къде да сключиш полицата и дали да добавиш други рискове. 

Рискове

Най-общо може да се разделят на основни и допълнителни покрития.

Основни:

 • Пожар;
 • ВиК аварии;
 • Природни бедствия (с изключение на земетресение);
 • Експлозия.

Допълнителни:

 • Земетресение;
 • Наводнение, причинено от съседи;
 • Кражба чрез взлом или грабеж;
 • Късо съединение/токов удар;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Други – счупване на стъкла, отговорност към трети лица, загуби от наем, разходи за алтернативно настаняване.

Сключване и цена

Срокът на застраховката е едногодишен, като се предлагат опциите еднократно плащане или плащане на до 4 вноски. За формиране на цената на застраховка „Имущество“ (с изключение на лимитираните пакетни полици, където цените са фиксирани) влияние оказват:

 • Квадратура на имота;
 • Вид на имота;
 • Град по местоживеене;
 • Включените рискове.